top of page
Screenshot 2022-10-19 at 12.19.48.png
Constitution
Fed

1. Grunnlov

1.1 - Forbundet

Det er dannet av denne grunnloven en "EUROPEAN FEDERATION OF ORTHODONTIC SPECIALISTS ASSOCIATIONS" (EFOSA) heretter, ved forkortelse, referert til som "Federation". 

Denne føderasjonen er en ideell forening, styrt av den franske loven av 1. juli 1901, og spesielt dens tittel IV (dekret av 12. april 1939) om utenlandske foreninger. Det er en juridisk enhet. 

Den vil også i hvert av landene i Den europeiske union være underlagt lovbestemmelsene som gjelder utenlandske foreninger. 

1.2 - Sete

Forbundet vil ha sitt sete i Strasbourg. 

Setet kan overføres til en annen adresse enn Strasbourg ved enkel avgjørelse av flertallet av medlemmene i føderasjonen, eller til enhver annen by i landene nevnt i artikkel 227-1 i traktaten undertegnet i Roma 25. mars 1957 eller til enhver annen europeisk stat som har blitt medlem av Den europeiske union, i samsvar med artikkel 237 i nevnte traktat, ved avgjørelse fra forsamlingen som avgjør under betingelsene fastsatt i artikkel 18 nedenfor. 

1.3 - Varighet

Forbundet er stiftet for en ubegrenset periode. ​

1.4 - Mål

The aim of the Federation is to unite associations or groups of orthodontic specialists or practitioners, who have a comparable education and working conditions as orthodontic specialists with a view to 1. Obtaining official recognition of orthodontic specialists in all countries in Europe, 2. Providing and promoting orthodontic treatment by orthodontic specialists of the highest quality in all countries of Europe according to the concept of quality improvement, 3. Defending, in the widest sense, the professional, political and economic interests of orthodontic specialists, especially through the establishment of relations with national and international authorities and bodies with a view to their eventual representation at the Economic and Social Committee instituted by Articles 193 to 198 of the Treaty of Rome, as well as through contacts and agreements with the representatives of other professions, 4. Formulating and updating the conditions of professional practice of orthodontic specialists in each of the member countries of Europe while seeking the unification of the national legislations governing the practice of the profession by taking part in the formulation of the directives in the manner provided by Article 57 of the Treaty of Rome, 5. Assisting the authorities of the European Union through their experience as practitioners, and to intercede with such authorities, especially when dealing with the question of the right of free choice of residence and the freedom of right to practice as a specialist, 6. Interceding, if need be, in a member country of Europe to the extent that such intercession may be helpful in allowing the members of the associations or groups to practice their profession under the best conditions. The intercession may be made, however, only upon the specific request of the member association or group of the country in question, 7. Improving the contents and quality of education for orthodontic specialists by means of formulating proposals geared toward defining and coordinating the teaching of orthodontics at the university and post-university level, 8. Standardizing European examinations at the end of specialist training programs in orthodontics, 9. Advising and supporting national associations or groups that aim to obtain recognition for the specialty of orthodontics in their country, establish an official specialist register and form a national society of orthodontic specialists, 10. Seeking financial support through grants and other means to realize the aims listed above.

Seat

2. Medlemskap

2.1 Aktive medlemmer

Active membership is confined to professional associations or groups of orthodontic specialists exclusively, from countries within the EU and the European Economic Area (EEA), and those which have entered into an agreement with the EU regarding freedom of movement of professionals. Active member countries must also have regulated the profession in accordance with the EU directive of 2005/36 and maintain an official register of specialists. The above also applies to countries on the basis of mutual orthodontic specialty recognition. Provisional membership is confined to professional associations or groups of practitioners, who have a comparable education and working conditions as orthodontic specialists, from countries within the EU and the European Economic Area, but whose government has not yet provided official orthodontic specialty recognition and professional regulation in accordance with the EU directive of 2005/36. ​ Affiliated membership is confined to professional orthodontic associations or groups from Europe in countries that fulfil the requirements of article 5 paragraph 1 or 2, but in countries that do not belong to the EU and the European Economic Area or do not have an arrangement of free movement and the right of free establishment within the EU and the European Economic Area on the basis of mutual orthodontic specialty recognition. Only one professional association or group may function as the representative of a country. Approved with all votes.

2.2 Nye medlemmer

Associations or groups wishing to become members of the Federation must forward to the council: 1. Obtaining official recognition of orthodontic specialists in all countries in Europe, 2. Providing and promoting orthodontic treatment by orthodontic specialists of the highest quality in all countries of Europe according to the concept of quality improvement, 3. Defending, in the widest sense, the professional, political and economic interests of orthodontic specialists, especially through the establishment of relations with national and international authorities and bodies with a view to their eventual representation at the Economic and Social Committee instituted by Articles 193 to 198 of the Treaty of Rome, as well as through contacts and agreements with the representatives of other professions, 4. Formulating and updating the conditions of professional practice of orthodontic specialists in each of the member countries of Europe while seeking the unification of the national legislations governing the practice of the profession by taking part in the formulation of the directives in the manner provided by Article 57 of the Treaty of Rome, 5. Assisting the authorities of the European Union through their experience as practitioners, and to intercede with such authorities, especially when dealing with the question of the right of free choice of residence and the freedom of right to practice as a specialist, 6. Interceding, if need be, in a member country of Europe to the extent that such intercession may be helpful in allowing the members of the associations or groups to practice their profession under the best conditions. The intercession may be made, however, only upon the specific request of the member association or group of the country in question, 7. Improving the contents and quality of education for orthodontic specialists by means of formulating proposals geared toward defining and coordinating the teaching of orthodontics at the university and post-university level, 8. Standardizing European examinations at the end of specialist training programs in orthodontics, 9. Advising and supporting national associations or groups that aim to obtain recognition for the specialty of orthodontics in their country, establish an official specialist register and form a national society of orthodontic specialists, 10. Seeking financial support through grants and other means to realize the aims listed above.

2.3 - Ekskludering av medlemmer

Medlemmer som slutter å oppfylle vilkårene i artikkel 5, nr. 1 ovenfor, vil miste statusen som aktivt medlemskap. Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser overfor forbundet og målene det forfølger, kan ekskluderes fra forbundet. Utvisning skjer etter forslag fra rådet med simpelt flertall, etterfulgt av en forsamlingsstemme med to tredjedelers flertall. Medlemslandet som er gjenstand for den foreslåtte eksklusjonen kan ikke delta i denne avstemningen. Godkjent med alle stemmer.

2.4 - Medlemsuttak

Enhver medlemsgruppe i forbundet kan trekke seg under forutsetning av at den varsler rådets formann før 30. juni, og utmeldingen trer i kraft fra 1. januar året etter. 

Kontingent skal betales for året som pågår. 

Enhver medlemsgruppe som trekker seg fra forbundet mister alle rettigheter mot forbundet og alle rettigheter til å stemme. Det forblir likevel ansvarlig for de økonomiske forpliktelsene som er påtatt av forbundsforbundet frem til det tidspunktet dets tilbaketrekning trer i kraft.

Duration
Aim
Membership
Active Members
New Members

3. Valgt råd

 3.1 - Valgt råd

The Federation is administered by a Council composed of five delegates, each representing an active member. Each member association or group will freely designates its wishes to present as a candidate for the office of Councilor of the Federation. The Councilors are elected for four years. They are eligible for re-election on one consecutive occasion. In principle the Councilors are not remunerated for their services. Their travel and operation expenses can nonetheless be reimbursed where such expenses have been incurred on behalf of the Federation and in the framework of an official assignment entrusted by the Federation. A Council member shall take office the day after the election.

3.3 - Rådets roller

Rådet består av en president, en visepresident, en sekretær, en kasserer og et medlem valgt som sådan av forsamlingen.

3.3 - Rådsmøter

The President convenes the Council each time he feels it necessary. The Council may also be called together by petition signed by two Councilors. The notice must be mailed by letter at least one month in advance. It should include an agenda. In the case of an emergency the Council may be convened by telephone or e-mail with 5 days notice. Decisions are made by a simple majority vote. In case of a split vote, the vote of the President is decisive. Decisions are transcribed to a register of minutes and signed by the Chairman and Councilors who attended the meeting. Copies of such decisions, signed by the Chairman or by the Vice-President, Secretary or Treasurer, serve as authentic documents before the courts and otherwise. Three Councilors constitute a quorum. One absent Councilor can give a nominal proxy to a colleague on the Council to vote in his name.

3.4 - Rådsrepresentasjon

Presidenten, eller i hans fravær, visepresidenten representerer føderasjonen i forhold til tredjeparter, spesielt med institusjoner i Den europeiske union, så vel som for domstolene og for alle offentlige og private administrasjoner._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Rådet sikrer at Forbundet fungerer i den forstand som er satt i denne grunnloven, og i samsvar med forsamlingens vedtak, som det rapporterer om sin virksomhet til. 

3.5 - Endringer i rådet

Ved død, fratredelse eller permanent manglende evne til en rådmann til å utføre sine funksjoner, kan et annet medlem av rådsmedlemmene overta hans verv inntil en ny rådmann er valgt på neste forsamling.

Exclusion
Withdrawls
Elected council
EC2

4. Revisorer

Forsamlingen kan oppnevne to revisorer for to år. De to revisorene bør være delegater og av to forskjellige nasjonaliteter. De kan ikke velges fra rådmennene. 

De vil presentere for forsamlingen en rapport om regnskapet og den økonomiske driften for det siste regnskapsåret, samt situasjonen til forbundet ved avslutningen av regnskapsåret.

Job roles
Meetings

5. Forsamlinger

5.1 - Møter

Members of the Federation meet with their delegates upon notice sent by the Council in a Assembly at least once a year. Extraordinary Assemblies may also be called, either by the Council or upon the request of at least two active members. The Assembly meets at the address indicated in the notice of the meeting; such notice should indicate the day of the meeting. It should be made known to the members of the Federation at least 4 weeks before the date set for the meeting. The Assembly, whatever its agenda, validly deliberates when half the members are present. Each member can give a mandate to another member of the federation to represent it. In case a quorum is not reached, a second Assembly may be called, by registered letters, with the same agenda, within a maximum period of two months following the meeting of the Assembly which could not validly deliberate. No quorum is required in this case.

5.2 Delegering

The Assembly is composed of two delegates from each member. An attendance list has to be drawn up and signed by the delegates. Only active members are entitled to vote. Each active member has only one vote, irrespective of the number of delegates present at the Assembly. The Assembly is conducted by the President or by the Vice-President, or, if they are unable to do so, by a delegate elected as Chairman by the Assembly. It appoints two of its delegates to supervise the voting. Minutes of the sessions are drawn up, and sent out, within 6 months of the meeting, to all members of the Federation.

5.3 Overveielse

The Assembly deliberates: 1. On the report of the Council describing the activities of the Federation during the year just ended, 2. On the balance sheet of the financial year just ended, on the accounts of the current year, and on the draft budget for the following year, 3. On the report of the Auditors, after they have examined the accounts of the Treasurer, 4. On the discharge of the Council regarding the responsibilities concerning the accounts of the past financial year, 5. On the admission of new members or their expulsion. The Assembly provides for the accession and replacement of Councilors and Auditors. The Assembly makes all decisions concerning the general activities of the Federation.

5.4 Stemmer og vedtak

Beslutningene fattes, med mindre denne grunnloven og vedtektene bestemmer noe annet, med simpelt flertall blant tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer. 

Ved delt avstemning er presidentens stemme avgjørende.

Audiors
Representation
Assemblies
Meetings
Delegation

6. Økonomi

6.1 – Expenditure 

The Council assures that regular accounts are kept of the receipts and expenditures of the Federation. The expenses of the Federation are covered by contributions of the members according to the rules specified in the Bylaws. If additional or special expenditures must be made, they will be apportioned among members in a manner defined at the ordinary Assembly. The financial year runs from 1st of April to March 31st.

6.2 - Finansielle ressurser

Forbundets ressurser består av: 

 

  • de årlige bidragene fra medlemmene, 

  • subsidiene og donasjonene den kan motta, 

  • inntekten fra eiendom eller aksjer den måtte eie, 

  • de avgifter eller honorarer den kan motta for arbeider eller studier den har blitt bedt om å gjøre og som angår alle dens medlemmer.

6.3 - Sanksjoner

Utgifter godkjennes av presidenten eller av kassereren. 

Bidragene samles inn hvert år av kassereren. Dersom foreningen eller gruppen etter to purringer, hvorav den andre ved rekommandert brev, ikke betaler sine kontingenter innen to uker, blir den utestengt fra Forbundet av rådet, i påvente av en klage for forsamlingen.

Delibration
Votes
Finances
Expenditure
Financial Resources

 7. Endringer i grunnloven og vedtekter

Rådet eller minst 3 aktive medlemmer kan komme med forslag til endringer i grunnloven og vedtektene. Forslag skal distribueres sammen med dagsorden for generalforsamlingen. 

 

Beslutninger om endringer i grunnloven og/eller vedtekter trenger to tredjedels flertall av forsamlingen for å tre i kraft.

Sanctions
Ammendments

8. Oppløsning

8.1 - Minimum antall medlemmer

Dersom antall land representert i føderasjonen reduseres til tre, vil forbundet bli oppløst.

8.2 - Oppløsning

I tilfelle oppløsning av den grunn som er angitt i artikkel 23 eller av en annen grunn, utnevner forsamlingen med simpelt flertall en eller flere kommisjonærer som har til ansvar for å avvikle føderasjonens eiendom. 

 

Etter betaling av gebyrene og likvidasjonsutgiftene vil nettoformuen bli gitt til en eller flere internasjonale veldedige organisasjoner av dental karakter.

Dissolution

9. Final Bestemmelser

9.1 - Uenigheter

Any fundamental disagreement between the Federation and one or more members, concerning or resulting from the constitution of the Federation, will ultimately be decided by arbitration. Each party will appoint its arbitrator; the two arbitrators will name a third one. In case they are unable to agree upon the appointment of this third arbitrator, the latter shall be designated, upon the request of the first party to act, by the President of the Commission of the European Union designated according to article 161 of the Treaty of Rome. The arbitrators will render their decision within 3 months of the appointment of the third arbitrator. Settlement will take place by arbitration or according to the principles of French law.

9.2 - Vedtekter

Vedtekter vil bli utformet på et senere tidspunkt i henhold til foreningens behov og aktiviteter.

9.3 - Juridiske formaliteter

These Bylaws are drafted in English and French, the only official languages for documents. "Orthodontics" as written in these regulations is understood to mean the following terms: "Jaw Orthopedics" "Orthopédie Dento-Faciale" "Orthopédie Dento-Maxille Faciale" "Kieferorthopädie" "Dento-Maxillaire Orthopaedie" "Ortognatodonzia" "Kjeveortopedi" "Omràdettandreglering" "Orqodontikh" as well as other similar terms.

9.4 Juridiske formaliteter Forts.

The Federation will request the authorizations of the French Ministry of the Interior, in conformity with Article 22 of the law of July 1, 1901 (Decrees of April 12, 1939) and will make all deposits and carry out all legal formalities. The bearer of a copy of these regulations is invested with all powers to this effect from the present time. The founding members of the Federation were: Societe Belge d'Orthodontic-Belgische Vereniging Voor Orthodontie Foreningen af Specialtandlaeger i Orthodonti Syndicat des Specialistes Francais en Orthopedie Dento-Faciale Berufsverband der Deutschen Kieferorthopaden British Association of Orthodontists Nederlandse Vereniging van Specialisten in de Dento-Maxillaire Orthopaedie Syndacato Unitario Specialisti on Ortognatodonzia Orthodontic Group of the Irish Dental Association

Final Pro
Disagree
Bylaws
Legal Formalities
bottom of page