top of page
braces 5.jpeg

EU-direktiver

Europaparlamentets og rådets direktiv 2005/36/EF av 7. september 2005 omanerkjennelse av faglige kvalifikasjoner

78/688/EØF: Rådsvedtak av 25. juli 1978 om å opprette en rådgivende komité forOpplæring av tannleger

Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/19/EF av 14. mai 2001 om endring av rådsdirektiv 89/48/EØF og 92/51/EØF omdet generelle systemet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

* Arkivert

Rådsdirektiv 78/686/EØF av 25. juli 1978 omgjensidig anerkjennelse av vitnemål, sertifikater og andre bevis på de formelle kvalifikasjonene til utøvere av odontologi, inkludert tiltak for å lette effektiv utøvelse av etableringsretten og friheten til å yte tjenester

* Arkivert

Rådsdirektiv 78/687/EØF av 25. juli 1978 omkoordinering av bestemmelser fastsatt i lov, forskrift eller administrativ handling med hensyn til tannlegers virksomhet

* Arkivert

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om Medisinsk utstyr

bottom of page