top of page
Screenshot 2022-10-19 at 12.19.48.png
Constitution
Fed

1. Konstitucija

1.1 – Federacija

Pagal šią Konstituciją sudaroma „EUROPOS ORTODONTIJAS SPECIALISTAI FEDERACIJA“ (EFOSA), toliau santrumpa – „Federacija“._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58d

Ši federacija yra ne pelno siekianti asociacija, kuriai taikomi 1901 m. liepos 1 d. Prancūzijos įstatymai, ypač jos IV antraštinė dalis (1939 m. balandžio 12 d. dekretas) dėl užsienio asociacijų. Tai juridinis asmuo. 

Be to, kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje jam bus taikomos užsienio asociacijoms taikomos teisės nuostatos. 

1.2 - Sėdynė

Federacijos būstinė bus Strasbūre. 

Buveinė gali būti perkelta į kitą adresą nei Strasbūras, paprastu federacijos narių daugumos sprendimu, arba į bet kurį kitą 1957 m. kovo 25 d. Romoje pasirašytos Sutarties 227-1 straipsnyje nurodytų šalių miestą arba bet kuriai kitai Europos valstybei, tapusiai Europos Sąjungos nare, pagal minėtos Sutarties 237 straipsnį Asamblėjos sprendimu, priimtu pagal 18 straipsnyje nurodytą sąlygą. 

1.3 – Trukmė

Federacija steigiama neribotam laikui. ​

1.4 – Tikslai

The aim of the Federation is to unite associations or groups of orthodontic specialists or practitioners, who have a comparable education and working conditions as orthodontic specialists with a view to 1. Obtaining official recognition of orthodontic specialists in all countries in Europe, 2. Providing and promoting orthodontic treatment by orthodontic specialists of the highest quality in all countries of Europe according to the concept of quality improvement, 3. Defending, in the widest sense, the professional, political and economic interests of orthodontic specialists, especially through the establishment of relations with national and international authorities and bodies with a view to their eventual representation at the Economic and Social Committee instituted by Articles 193 to 198 of the Treaty of Rome, as well as through contacts and agreements with the representatives of other professions, 4. Formulating and updating the conditions of professional practice of orthodontic specialists in each of the member countries of Europe while seeking the unification of the national legislations governing the practice of the profession by taking part in the formulation of the directives in the manner provided by Article 57 of the Treaty of Rome, 5. Assisting the authorities of the European Union through their experience as practitioners, and to intercede with such authorities, especially when dealing with the question of the right of free choice of residence and the freedom of right to practice as a specialist, 6. Interceding, if need be, in a member country of Europe to the extent that such intercession may be helpful in allowing the members of the associations or groups to practice their profession under the best conditions. The intercession may be made, however, only upon the specific request of the member association or group of the country in question, 7. Improving the contents and quality of education for orthodontic specialists by means of formulating proposals geared toward defining and coordinating the teaching of orthodontics at the university and post-university level, 8. Standardizing European examinations at the end of specialist training programs in orthodontics, 9. Advising and supporting national associations or groups that aim to obtain recognition for the specialty of orthodontics in their country, establish an official specialist register and form a national society of orthodontic specialists, 10. Seeking financial support through grants and other means to realize the aims listed above.

Seat

2. Narystė

2.1 Aktyvūs nariai

Active membership is confined to professional associations or groups of orthodontic specialists exclusively, from countries within the EU and the European Economic Area (EEA), and those which have entered into an agreement with the EU regarding freedom of movement of professionals. Active member countries must also have regulated the profession in accordance with the EU directive of 2005/36 and maintain an official register of specialists. The above also applies to countries on the basis of mutual orthodontic specialty recognition. Provisional membership is confined to professional associations or groups of practitioners, who have a comparable education and working conditions as orthodontic specialists, from countries within the EU and the European Economic Area, but whose government has not yet provided official orthodontic specialty recognition and professional regulation in accordance with the EU directive of 2005/36. ​ Affiliated membership is confined to professional orthodontic associations or groups from Europe in countries that fulfil the requirements of article 5 paragraph 1 or 2, but in countries that do not belong to the EU and the European Economic Area or do not have an arrangement of free movement and the right of free establishment within the EU and the European Economic Area on the basis of mutual orthodontic specialty recognition. Only one professional association or group may function as the representative of a country. Approved with all votes.

2.2 Nauji nariai

Associations or groups wishing to become members of the Federation must forward to the council: 1. Obtaining official recognition of orthodontic specialists in all countries in Europe, 2. Providing and promoting orthodontic treatment by orthodontic specialists of the highest quality in all countries of Europe according to the concept of quality improvement, 3. Defending, in the widest sense, the professional, political and economic interests of orthodontic specialists, especially through the establishment of relations with national and international authorities and bodies with a view to their eventual representation at the Economic and Social Committee instituted by Articles 193 to 198 of the Treaty of Rome, as well as through contacts and agreements with the representatives of other professions, 4. Formulating and updating the conditions of professional practice of orthodontic specialists in each of the member countries of Europe while seeking the unification of the national legislations governing the practice of the profession by taking part in the formulation of the directives in the manner provided by Article 57 of the Treaty of Rome, 5. Assisting the authorities of the European Union through their experience as practitioners, and to intercede with such authorities, especially when dealing with the question of the right of free choice of residence and the freedom of right to practice as a specialist, 6. Interceding, if need be, in a member country of Europe to the extent that such intercession may be helpful in allowing the members of the associations or groups to practice their profession under the best conditions. The intercession may be made, however, only upon the specific request of the member association or group of the country in question, 7. Improving the contents and quality of education for orthodontic specialists by means of formulating proposals geared toward defining and coordinating the teaching of orthodontics at the university and post-university level, 8. Standardizing European examinations at the end of specialist training programs in orthodontics, 9. Advising and supporting national associations or groups that aim to obtain recognition for the specialty of orthodontics in their country, establish an official specialist register and form a national society of orthodontic specialists, 10. Seeking financial support through grants and other means to realize the aims listed above.

2.3 – narių pašalinimas

Nariai, kurie nebeatitinka 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, praranda savo aktyvios narystės statusą. Nariai, nevykdantys įsipareigojimų Federacijai ir jos siekiamiems tikslams, gali būti pašalinti iš Federacijos. Pašalinimas vykdomas Tarybos siūlymu paprasta balsų dauguma, o po to Asamblėja balsuoja dviejų trečdalių balsų dauguma. Valstybė narė, kuriai siūloma išimtis, negali dalyvauti šiame balsavime. Patvirtinta visais balsais.

2.4 – narių pasitraukimai

Bet kuri Federacijos narių grupė gali išstoti su sąlyga, kad ji apie tai praneš Tarybos pirmininkui iki birželio 30 d., išstojimas įsigalioja nuo kitų metų sausio 1 d. 

Mokesčiai bus mokami už einamuosius metus. 

Bet kuri narių grupė, pasitraukusi iš Federacijos, praranda visas regreso teises į Federaciją ir visas teises balsuoti. Nepaisant to, ji yra atsakinga už Federacijos prisiimtus finansinius įsipareigojimus iki jos pasitraukimo įsigaliojimo.

Duration
Aim
Membership
Active Members
New Members

3. Išrinkta taryba

 3.1 – išrinkta taryba

The Federation is administered by a Council composed of five delegates, each representing an active member. Each member association or group will freely designates its wishes to present as a candidate for the office of Councilor of the Federation. The Councilors are elected for four years. They are eligible for re-election on one consecutive occasion. In principle the Councilors are not remunerated for their services. Their travel and operation expenses can nonetheless be reimbursed where such expenses have been incurred on behalf of the Federation and in the framework of an official assignment entrusted by the Federation. A Council member shall take office the day after the election.

3.3 – Tarybos vaidmenys

Tarybą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas ir Asamblėjos išrinktas narys.

3.3 – Tarybos posėdžiai

The President convenes the Council each time he feels it necessary. The Council may also be called together by petition signed by two Councilors. The notice must be mailed by letter at least one month in advance. It should include an agenda. In the case of an emergency the Council may be convened by telephone or e-mail with 5 days notice. Decisions are made by a simple majority vote. In case of a split vote, the vote of the President is decisive. Decisions are transcribed to a register of minutes and signed by the Chairman and Councilors who attended the meeting. Copies of such decisions, signed by the Chairman or by the Vice-President, Secretary or Treasurer, serve as authentic documents before the courts and otherwise. Three Councilors constitute a quorum. One absent Councilor can give a nominal proxy to a colleague on the Council to vote in his name.

3.4 – Tarybos atstovybė

Prezidentas arba, jo nesant, viceprezidentas atstovauja Federacijai santykiuose su trečiosiomis šalimis, ypač su Europos Sąjungos institucijomis, taip pat teismuose ir visose viešosiose ir privačiose administracijose._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Taryba užtikrina Federacijos funkcionavimą pagal šioje konstitucijoje numatytus tikslus ir pagal Asamblėjos, kuriai atsiskaito už savo veiklą, sprendimus. 

3.5 – Tarybos pakeitimai

Tarybos nariui mirus, atsistatydinus ar visam laikui negalėjus eiti savo funkcijų, jo pareigas gali eiti kitas Tarybos narys, kol bus išrinktas naujas Tarybos narys.

Exclusion
Withdrawls
Elected council
EC2

4. Auditoriai

Asamblėja dvejiems metams gali skirti du auditorius. Du auditoriai turėtų būti deleguoti ir turėti dviejų skirtingų tautybių. Jų negalima pasirinkti iš Tarybos narių. 

Jie Asamblėjai pateiks ataskaitą apie praėjusių finansinių metų sąskaitas ir finansines operacijas, taip pat apie Federacijos padėtį šių finansinių metų pabaigoje.

Job roles
Meetings

5. Surinkimai

5.1 – Susitikimai

Members of the Federation meet with their delegates upon notice sent by the Council in a Assembly at least once a year. Extraordinary Assemblies may also be called, either by the Council or upon the request of at least two active members. The Assembly meets at the address indicated in the notice of the meeting; such notice should indicate the day of the meeting. It should be made known to the members of the Federation at least 4 weeks before the date set for the meeting. The Assembly, whatever its agenda, validly deliberates when half the members are present. Each member can give a mandate to another member of the federation to represent it. In case a quorum is not reached, a second Assembly may be called, by registered letters, with the same agenda, within a maximum period of two months following the meeting of the Assembly which could not validly deliberate. No quorum is required in this case.

5.2 Delegavimas

The Assembly is composed of two delegates from each member. An attendance list has to be drawn up and signed by the delegates. Only active members are entitled to vote. Each active member has only one vote, irrespective of the number of delegates present at the Assembly. The Assembly is conducted by the President or by the Vice-President, or, if they are unable to do so, by a delegate elected as Chairman by the Assembly. It appoints two of its delegates to supervise the voting. Minutes of the sessions are drawn up, and sent out, within 6 months of the meeting, to all members of the Federation.

5.3 Svarstymas

The Assembly deliberates: 1. On the report of the Council describing the activities of the Federation during the year just ended, 2. On the balance sheet of the financial year just ended, on the accounts of the current year, and on the draft budget for the following year, 3. On the report of the Auditors, after they have examined the accounts of the Treasurer, 4. On the discharge of the Council regarding the responsibilities concerning the accounts of the past financial year, 5. On the admission of new members or their expulsion. The Assembly provides for the accession and replacement of Councilors and Auditors. The Assembly makes all decisions concerning the general activities of the Federation.

5.4 Balsavimas ir sprendimai

Sprendimai priimami, jeigu ši Konstitucija ir įstatai nenustato kitaip, paprasta dalyvaujančių ir balsuojančių narių balsų dauguma. 

Balsuojant dalimis, lemia prezidento balsas.

Audiors
Representation
Assemblies
Meetings
Delegation

6. Finansai

6.1 – Išlaidos 

The Council assures that regular accounts are kept of the receipts and expenditures of the Federation. The expenses of the Federation are covered by contributions of the members according to the rules specified in the Bylaws. If additional or special expenditures must be made, they will be apportioned among members in a manner defined at the ordinary Assembly. The financial year runs from 1st of April to March 31st.

6.2 – Finansiniai ištekliai

Federacijos išteklius sudaro: 

 

  • jos narių metiniai įnašai, 

  • subsidijos ir aukos, kurias ji gali gauti, 

  • pajamos iš turto ar akcijų, kurias jis gali turėti, 

  • mokesčiai ar mokesčiai, kuriuos ji gali gauti už darbus ar studijas, kurių buvo paprašyta atlikti ir kurie susiję su visais jos nariais.

6.3 – Sankcijos

Išlaidas sankcionuoja prezidentas arba iždininkas. 

Įnašus kiekvienais metais renka iždininkas. Jeigu po dviejų priminimų, iš kurių antrojo registruotu laišku, asociacija ar grupė neapmoka abonementų per dvi savaites, Taryba pašalina ją iš Federacijos, kol bus pateiktas apeliacinis skundas Asamblėjai.

Delibration
Votes
Finances
Expenditure
Financial Resources

 7. Konstitucijos ir įstatų pakeitimai

Taryba arba ne mažiau kaip 3 aktyvūs nariai gali teikti pasiūlymus dėl Konstitucijos ir įstatų pataisų. Pasiūlymai turi būti platinami kartu su visuotinio susirinkimo darbotvarke. 

 

Norint, kad sprendimai dėl Konstitucijos ir (arba) įstatų pataisų įsigaliotų, turi balsuoti dviem trečdaliais Asamblėjos balsų daugumos.

Sanctions
Ammendments

8. Ištirpimas

8.1 – Minimalus narių skaičius

Jei Federacijoje atstovaujamų šalių skaičius sumažės iki trijų, federacija bus likviduota.

8.2 – tirpimas

Likvidavimo dėl 23 straipsnyje nurodytos priežasties arba dėl bet kokios kitos priežasties atveju Asamblėja paprasta balsų dauguma paskiria vieną ar kelis komisarus, kuriems pavesta likviduoti Federacijos turtą. 

 

Sumokėjus mokesčius ir likvidavimo išlaidas, grynasis turtas bus atiduotas vienai ar kelioms tarptautinėms odontologijos labdaros organizacijoms.

Dissolution

9. Final Nuostatos

9.1 – Nesutarimai

Any fundamental disagreement between the Federation and one or more members, concerning or resulting from the constitution of the Federation, will ultimately be decided by arbitration. Each party will appoint its arbitrator; the two arbitrators will name a third one. In case they are unable to agree upon the appointment of this third arbitrator, the latter shall be designated, upon the request of the first party to act, by the President of the Commission of the European Union designated according to article 161 of the Treaty of Rome. The arbitrators will render their decision within 3 months of the appointment of the third arbitrator. Settlement will take place by arbitration or according to the principles of French law.

9.2 – Įstatai

Įstatai bus suformuluoti vėliau, atsižvelgiant į Federacijos poreikį ir veiklą.

9.3 – teisiniai formalumai

These Bylaws are drafted in English and French, the only official languages for documents. "Orthodontics" as written in these regulations is understood to mean the following terms: "Jaw Orthopedics" "Orthopédie Dento-Faciale" "Orthopédie Dento-Maxille Faciale" "Kieferorthopädie" "Dento-Maxillaire Orthopaedie" "Ortognatodonzia" "Kjeveortopedi" "Omràdettandreglering" "Orqodontikh" as well as other similar terms.

9.4 Teisiniai formalumai Tęsinys.

The Federation will request the authorizations of the French Ministry of the Interior, in conformity with Article 22 of the law of July 1, 1901 (Decrees of April 12, 1939) and will make all deposits and carry out all legal formalities. The bearer of a copy of these regulations is invested with all powers to this effect from the present time. The founding members of the Federation were: Societe Belge d'Orthodontic-Belgische Vereniging Voor Orthodontie Foreningen af Specialtandlaeger i Orthodonti Syndicat des Specialistes Francais en Orthopedie Dento-Faciale Berufsverband der Deutschen Kieferorthopaden British Association of Orthodontists Nederlandse Vereniging van Specialisten in de Dento-Maxillaire Orthopaedie Syndacato Unitario Specialisti on Ortognatodonzia Orthodontic Group of the Irish Dental Association

Final Pro
Disagree
Bylaws
Legal Formalities
bottom of page