top of page
braces 5.jpeg

ES direktyvos

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl 2005 m.profesinės kvalifikacijos pripažinimas

78/688/EEB: 1978 m. liepos 25 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis Patariamąjį komitetąGydytojų odontologų mokymai

2001 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėlbendroji profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema

* Archyvuota

1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 78/686/EEB dėlabipusis praktikuojančių odontologų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimas, įskaitant priemones, skirtas palengvinti veiksmingą naudojimąsi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas

1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 78/687/EEB dėlįstatymų, kitų teisės aktų ar administracinių teisės aktų nuostatų, susijusių su gydytojų odontologų veikla, derinimas

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 on Medicininiai prietaisai

bottom of page