top of page
braces 5.jpeg

EL direktiivid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/36/EÜ , 7. september 2005 , .kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

78/688/EMÜ: nõukogu otsus, 25. juuli 1978, millega asutatakse nõuandekomiteeHambaarstide koolitus

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/19/EÜ , 14 . mai 2001 , millega muudetakse nõukogu direktiive 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ .kutsekvalifikatsioonide tunnustamise üldsüsteem

*Arhiveeritud

Nõukogu 25. juuli 1978. aasta direktiiv 78/686/EMÜ, mis käsitlebhambaarstide diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikune tunnustamine, sealhulgas meetmed asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse tõhusa kasutamise hõlbustamiseks

*Arhiveeritud

Nõukogu 25. juuli 1978. aasta direktiiv 78/687/EMÜseaduses, määruses või haldusaktis hambaarstide tegevust käsitlevate sätete kooskõlastamine

*Arhiveeritud

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/745, 5. aprill 2017, on meditsiiniseadmed

bottom of page