top of page
braces 5.jpeg

EU-direktiver

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 omanerkendelse af faglige kvalifikationer

78/688/EØF: Rådets afgørelse af 25. juli 1978 om nedsættelse af et rådgivende udvalg vedr.Uddannelse af tandlæger

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF vedr.den generelle ordning for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

* Arkiveret

Rådets direktiv 78/686/EØF af 25. juli 1978 omgensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre beviser for tandlægers formelle kvalifikationer, herunder foranstaltninger til at lette den effektive udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser

* Arkiveret

Rådets direktiv 78/687/EØF af 25. juli 1978 omkoordinering af bestemmelser fastsat ved lov, forordning eller administrativ handling vedrørende tandlægers aktiviteter

* Arkiveret

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om hospitalsudstyr

bottom of page