top of page
braces 5.jpeg

EU direktive

Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. opriznavanje stručnih kvalifikacija

78/688/EEZ: Odluka Vijeća od 25. srpnja 1978. o osnivanju Savjetodavnog odbora zaObuka stomatologa

Direktiva 2001/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. svibnja 2001. kojom se mijenjaju Direktive Vijeća 89/48/EEZ i 92/51/EEZ oopći sustav za priznavanje stručnih kvalifikacija

*Arhivirano

Direktiva Vijeća 78/686/EEZ od 25. srpnja 1978. ouzajamno priznavanje diploma, svjedodžbi i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama doktora dentalne medicine, uključujući mjere za olakšavanje učinkovitog ostvarivanja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga

Direktiva Vijeća 78/687/EEZ od 25. srpnja 1978. okoordinacija odredaba propisanih zakonom, uredbom ili upravnim aktom u vezi s djelatnošću doktora dentalne medicine

Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. on medicinski uređaji

bottom of page